Θυμίαμα ? Μοσχοθυμίαμα ? Λιβάνι

Θυμίαμα ? Μοσχοθυμίαμα ? Λιβάνι

 

?ρωματικ? ?ητινώδης ?λη  ?ευστ? ? ?ποξηραμένη. Μοιάζει πολ? μ? τ? ?ετσίνι το? Πεύκου ? το? Κυπαρισσιο? κα? ε?ναι σκληρ? ?πως ? Μαστίχα τ?ς Χίου. Τρέχει μ? χάραγμα ?π? τ? δένδρο Λίβανος ? Βοσβελία ? καρτερείου.

Τ? δένδρο α?τ? βρίσκεται στ?ς χ?ρες ?ραβία, Α?θιοπία, Σουδάν, Σομαλία κα? ?νδία. Ε?ναι πολ? ψηλ? κα? πυκνόφυλλο.

Τ? λιβάνι ?π? πολ? νωρ?ς χρησιμοποιήθηκε γι? τ?ν Λατρεία το? Θεο? ?χι μόνον στ? Χριστιανισμό, ?λλ? κα? στ?ν ?βραϊκή Θρησκεία. Τ? βλέπουμε ν? ?ναφέρεται ?ς θυμίαμα στ? ?νάγνωσμα τ?ς ?ναγγελίας τ?ς γεννήσεως το? Τιμίου Προδρόμου, τ? ?πο?ο διηγε?ται ?τι κατ? τ?ν ?ρα το? θυμιάματος ?μφανίσθηκε στ?ν Προφήτη Ζαχαρία ? ?ρχάγγελος Γαβριήλ.

Τ? ?τι ?ταν σπάνιο ε?δος τ? συμπεραίνουμε ?π? τ? ?τι ο? τρε?ς Μάγοι προσέφεραν κα? α?τ? ?ς πολύτιμο ε?δος, μαζ? μ? τ?ν σμύρνα κα? τ?ν χρυσό.

Στ? θεία Λατρεία χρησιμοποιε?ται πολύ. Στ?ν ?ρθρο, στ? Θ. Λειτουργία κα? στ?ν ?σπερινό, τόσο ?ντ?ς το? ?γίου Βήματος ?σο κα? ?ξω, ?λλ? κα? στ? ?λλα Μυστήρια κα? τ?ς τελετ?ς τ?ς ?κκλησίας μας.

? χρήση του ?μως δ?ν περιορίζεται μόνο μέσα στ?ν ?κκλησία. Τ? θυμίαμα χρησιμοποιε?ται κα? γι? τ?ς λατρευτικ?ς ?νάγκες τ?ν ?νθρώπων στ? σπίτια τους.

Ο? παλαιότεροι τ? ε?χαν παράδοση πρω? κα? βράδυ ν? θυμιάζουν γι? ν? φεύγουν τ? δαιμόνια, ?φο? πρ?τα ?ναβαν τ? καντ?λι. ?ταν ?παραίτητο τ? θυμιάτισμα κα? γι? ε?λογία, ?λλ? κα? γι? τ?ς ?ρρώστιες. ?ταν κα? ε?ναι φάρμακο γι? τ?ν ?ρθόδοξο Χριστιανό.

? συμβολισμός του ε?ναι ?τι, ?πως τ? θυμίαμα ε?φραίνει τ?ν Θεό, ?τσι κα? ? προσευχή μας πρέπει ν? ε?χαριστ? τ?ν Θεό. ?ξ ?λλου πάντοτε κα? τώρα τ? θυμίαμα ?χει κα? τ?ν ?ννοια τ?ς θυσίας. Μαζ? μ? τ? κερ? ?ποτελο?ν τ? ?γαπημένα ?γιωτικ? το? κόσμου. Διότι ? ε?ωδία του μέσα στ?ν ?κκλησία, ? στ? σπίτι ?παναφέρει τ?ν ?νθρωπο στ?ν σκέψη το? Θεο?.

Ποι?ς δ?ν θ? ?ναρωτηθ?, ?ταν στ?ν δρόμο μυρίση λιβάνι, ?τι κάτι γίνεται κάπου ?κε?;

?πίσης στ?ν ?κκλησία, ?ταν πηγαίνουμε πρόσφορο, ε?ναι ?παραίτητο τ? λιβάνι κα? τ? κερί. Τ? τρία μαζ? ?ποτελο?ν τ?ν τέλεια προσφορ? πρ?ς τ?ν Θεό, γι? α?τ? κα? ο? πιστο? τ? προσφέρουν μαζ? μ? τ? ?νόματα ζώντων κα? κεκοιμημένων γι? μνημόσυνο. Βλέπουμε λοιπ?ν ?τι ε?ναι τ? θυμίαμα ?να ?π? τ? τρία στοιχε?α τ? ?πο?α δίδονται ?ς προσφορ? κα? προσευχ? στ? Θε? γι? το?ς ?νθρώπους.

Στ?ν πρωτογενή του μορφ? σήμερα δ?ν χρησιμοποιε?ται πλέον, διότι ? μυρωδιά του δ?ν ε?ναι κα? τόσο ?ρεστ? στο?ς ?νθρώπους. Παλαιότερα ?μως χρησιμοποιε?το ε?ρύτατα, λόγ? το? ?τι ? ?νάμειξή του μ? ?ρώματα ?ταν σπάνια κα? μόνον στ? ?γιον ?ρος συνηθιζόταν.

Στ? ?γιον ?ρος ? κατασκευ? το? Μοσχοθυμιάματος ε?ναι μία ?ργασία ? ?ποία ?ρμόζει στο?ς Μοναχούς, ?δίως στο?ς Κελλι?τες κα? ?σκητές, πο? τ? ?χουν ?ς ?ργόχειρο, ?π? τ? ?πο?ο ζο?ν.

? κατασκευή του ε?ναι κοπιαστικ? διότι, μέχρι ν? φτάσ? στ?ν τελική του μορφή, περν? ?π? πολλ? στάδια, στ? ?πο?α ? ?νθρώπινη ?πέμβαση ε?ναι ?ναγκαία.

Τ? τρίψιμο τ?ς πρώτης ?λης, τ? ζύμωμα μ? τ? ?ρωμα, τ? πλάσιμο, τ? κόψιμο, τ? ?νακάτεμα μ? τ?ν μαγνησία, τ? ?πλωμα, τ? στέγνωμα, τ? κοσκίνισμα κα? ? τοποθέτησή του σ? κουτιά, ?λα ?παιτο?ν τ?ν ?νθρώπινη παρουσία.

Κα? ?λα α?τ? μ? προσευχή, διότι τ? θυμίαμα χρησιμοποιε?ται γι? τ?ν θεία λατρεία, ?λλ? κα? μ? πολλ? ?πιμέλεια κα? προσοχή, διότι πρέπει κα? στ? σχ?μα ν? βγαίνει σωστό.

?πίσης κα? ? ?ραία ?μφάνιση κα? συσκευασία ε?ναι κάτι πο? προσδίδει σ? α?τ? τ?ν πρέπουσα θέση.

Κατ? α?τ?ν τ?ν τρόπο κα? στ?ν Μικρ? ?γία ?ννα ? ?δελφότης ?μνογράφου καλλιεργε? α?τ? τ? ?ργόχειρο κα? κατασκευάζει πολύ καλ? κα? ε?ωδιαστ? Μοσχοθυμίαμα. Ο? Πατέρες μ? περίσσια ε?λάβεια διαλέγουν τ?ν πρώτη ?λη, ?στε ν? ε?ναι καθαρ? κα? ?χι ?νάμεικτη, κάτι πο? παίζει τ?ν πρωταρχικ? ?όλο στ?ν κατασκευή? ?ρευνο?ν ?ξαντλητικ? ?πίσης γι? τ?ν ε?ρεση σωστ?ν ?ρωμάτων. ?κόμη κα? τ?ν  μαγνησία, τ?ν ?ντικολλητικ? α?τ? ?σπρη σκόνη πο? ε?ναι πανάλαφρη, τ?ν διαλέγουν.

?τσι μ? πολ? μεράκι ?πιμελο?νται τ? θυμίαμα, δίνοντας ?μφαση κα? στ? συσκευασία, γι?α?τ? τ?  παραγόμενο μοσχοθυμίαμα ?χει ?πιβληθε? γι? τ?ν ποιότητα του κα? τ?ν ?μφάνισή  του σ? α?το?ς πο? τ? ζητο?ν.


Πηγή: http://www.mikragianna.gr